Cmentarz

Wirtualny cmentarz

BARDZO WAŻNA INFORMACJA O GROBACH ZMARŁYCH POCHOWNYCH 20 – LAT TEMU

Opłaty za pokładne i prolongatę grobu na cmentarzu parafialnym w Czerlejnie.


POKŁADNE – na okres 20 lat z racji nowego pogrzebu w grobie ziemnym lub murowanym.

RODZAJ OPŁATY WYSOKOŚĆ OPŁATY
GRÓB POJEDYŃCZY 1300 zł
GRÓB PODWÓJNY 2000 zł
OPŁATA ZA MIEJSCE POCHÓWKU DZIECKA DO LAT 6   500 zł

OSOBY SPOZA PARAFII DODATKOWO                                    500 zł w obu przypadkach

PRZY KAŻDYM POCHÓWKU PROLONGATA POWINNA BYĆ UISZCZONA DO PEŁNYCH 20 LAT


PROLONGATA – na okres kolejnych 10 lat, po upływie okresu 20 lat od dnia pogrzebu w grobie ziemnym lub murowanym.

RODZAJ OPŁATY WYSOKOŚĆ OPŁATY
GRÓB POJEDYŃCZY   650 zł
GRÓB PODWÓJNY 1000 zł
OPŁATA ZA MIEJSCE POCHÓWKU DZIECKA DO LAT 6   250 zł

Opłata za postawienie nowego pomnika 150 zł

Opłata za nadzór nad pracami firm zewn. 150 zł

Istnieje możliwość rozłożenia powyższych płatności na raty w uzgodnieniu między proboszczem a rodziną zmarłego.

OPŁATY NALEŻY REGULOWAĆ W BIURZE PARAFIALNYM U KSIĘDZA PROBOSZCZA.

REGULAMIN CMENTARZA

PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. NMP WNIEBOWZIĘTEJ W CZERLEJNIE WAŻNY OD 1 LISTOPADA 2015 ROKU.

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku wobec pochowanych tutaj zmarłych. Powinny też troszczyć się o porządek i czystość znajdujących się tutaj grobów oraz całego cmentarza.

1. Właścicielem cmentarza jest parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Czerlejnie.

2. Zarządcą cmentarza jest proboszcz parafii.

– do jego kompetencji należy

a/ troska o wygląd cmentarza

b/ ustalenie miejsca pochówku

c/ pobieranie opłat za miejsce pochówku, jego przedłużenie / prolongata / na kolejne lata oraz za ustawienie nowego nagrobka. Opłaty te przeznaczone są na rzecz cmentarza i parafii.

d/ wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.

3. Biuro Cmentarne funkcjonuje w ramach Biura Parafialnego.

4. Zarządca cmentarza prowadzi Księgę Cmentarną w systemie elektronicznym według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r.

5. Na terenie parafii, znajduje się tylko cmentarz parafialny, dlatego prawo do pochówku na tym cmentarzu mają wszyscy mieszkańcy parafii bez względu na światopogląd, wyznanie czy praktyki religijne.

6. Na cmentarzu parafialnym prochy ludzkie po kremacji należy pochować w urnie. Nie wolno rozsypywać na cmentarzu prochów ludzkich po spopieleniu.

7. Pochowanie na cmentarzu osoby zmarłej z innej parafii wymaga zgody proboszcza zarządzającego cmentarzem.

8. Ekshumacji zwłok ludzkich oraz pochowania ekshumowanych zwłok z innego cmentarza można dokonać według obowiązujących przepisów prawnych Sanepidu.

9. Przy zgłaszaniu pochówku rodzina zmarłego powinna ustalić z proboszczem parafii wybór Firmy Pogrzebowej.

10. Wykopanie i zakopanie grobu czy też przygotowanie grobowca murowanego do pogrzebu dokonuje Firma, z którą Parafia ma podpisaną w tej kwestii obowiązującą Umowę o Świadczenie tej usługi.

11. POKŁADNE – to opłata składana zarządcy cmentarza z racji nowego pogrzebu / powstania nowego grobu /również w grobie głębinowym / przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 – lat.

– za pokładne dla urny z prochami oraz za miejsce do pochowania dziecka do lat 6 – opłata wynosi 50% normalnego pokładnego, również na okres 20 lat.

12. PROLONGATA – to opłata za miejsce pochowania zmarłego po 20 latach na okres następnych 10 – lat. Jeżeli nie zostanie uzgodniona i opłacona prolongata, to w myśl obowiązujących przepisów prawnych po 20 latach od dnia pogrzebu grób może ulec likwidacji i przeznaczony być do ponownego pochówku.

13. POSTAWIENIE NOWEGO NAGROBKU – opłata wynosi 150 zł. Firma kamieniarska ustawiająca nagrobek powinna posiadać zgodę zarządcy cmentarza.

14. Każdy grób powinien mieć wyznaczonego opiekuna, jego adres i dane kontaktowe w celu wzajemnego kontaktu z zarządcą cmentarza zwłaszcza w kwestii kolejnych prolongat. Opiekun grobu lub rodzina może również zgłosić zarządcy cmentarza decyzję o rezygnacji z grobu w celu przeznaczenia go do innego pochówku, ale dopiero po 20 latach od dnia

15. Odpady i śmieci wyłącznie z cmentarza należy składować w wyznaczonym do tego miejscu.

16. Zabrania się prowadzenia działalności handlowej i innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

17. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków i grobów murowanych, które należy ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji, zniszczenia czy kradzieży.

CZERLEJNO, 31 marca 2020r.

Ks. Proboszcz parafii Czerlejno.

Biuro Cmentarne – Parafialne – ul. Kostrzyńska 1. tel. 605 743 373.